آیین نامه گروه فرهنگی انارکی های ایران

ماده1: آیین نامه گروه فرهنگی انارکی های ایران (گروه فرهنگ دوستان انارک) که به اختصار گروه فرهنگی انارک نامیده می شود.

ماده2:محل مرکزی گروه فرهنگی انارک  در تهران و به همان آدرس انجمن انارکی های مقیم تهران قرار دارد.

ماده3: مدت فعالیت گروه فرهنگی انارک تابع فعالیت انجمن انارکی ها ی مقیم تهران است.

ماده4: دارایی ها گروه فرهگی انارک مبلغ720/000/000ریال در تاریخ اردیبهشت ماه 1395 می باشد.

ماده5: گروه فرهنگی انارک متناسب با موقعیت فعالیت و زمان می تواند از انجمن انارکی های مقیم تهران جدا و بطور مستقلی به کار خود ادامه دهد.

ماده6: تشکیلات گروه فرهنگی انارک دارای یک هیات امنا  31 نفره که توسط هیأت مجمع  انجمن انارکی های مقیم تهران از بین داوطلبان علاقمند و خیر انتخاب می شوند. از شهرستان ها که جمعیت قابل توجه دارند. 2 تا 3 نفره نماینده پذیرفته می شود.

ماده7:اهداف گروه های فرهنگی انارکی:

الف. حمایت و کمک مالی به دانشجویان انارکی مستعد و کم بضاعت برای ادامه تحصیل طبق آیین نامه ای که توسط هئیت امناء تصویب می شود.

ب. ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان و دانش آموزان انارکی

ج. ارائه و پیشنهاد رشته های تحصیلی که در آینده مورد نیاز بیشتر جامعه باشد.

د. جمع آوری کمک های مالی اعم از نقدی و غیر نقدی از شرکتها و موسسات و افراد خیر و ثبت آنها برای حافظه آینده و بزرگداشت آنها .

ه. اطلاع رسانی برای پذیرش نذورات و موقوفات

ماده8: دستورالعمل واجدین وام شرافتی:

الف. شرط انارکی بودن(انارکی بودن توسط هئیت امناء گروه فرهنگی انارک تعریف می شود)

ب.رتبه ورودی به دانشگاه یا رشته های فنی و حرفه ای

ج. وضعیت مالی متقاضی و تایید آن توسط هیأت امناء

د. تعهد معتبر وام گیرنده برای باز پرداخت وام

ماده9:به منظور اجرایی شدن عملیات حوزه کاری این نظامنامه کمیته اجرایی 7 نفره با ترکیب به شرح زیر توسط  هیأت امنای مورد اشاره در ماده (6) برای مدت 2 سال انتخاب و فعالیت های مندرج در این نظامنامه را اجرایی خواهند نمود.

-          رئیس هیأت مدیره و رئیس گروه فرهنگی                    1نفره

-          عضو هیأت مدیره                                              4 نفره

-          مسئول مالی و حسابداری                                      1نفره

-          بازرس                                                          1نفره

 

پس از انقضای مدت مذکور تصمیم گیری در خصوص اعضای کمیته کماکان به عهده هیأت امناء خواهد بود.

ماده10: اهداف و شرح وظایف گروه فرهنگی انارک

10-1- تلاش مستمر در جهت جمع اوری و دریافت کمک های مالی اعم از نقدی، غیر نقدی از شرکت ها، موسسات و افراد خیر انارکی و غیر انارکی

10-2- تلاش مستمر در جهت اطلاع رسانی و پذیرش اعضای جدید

10-3- شناسایی، حمایت و کمک مالی به دانشجویان و دانش آموزان انارکی مستعد و کم بضاعت برای ادامه تحصیل

10-4- ایجاد بانک اطلاعاتی برای دانشجویان و دانش آموزان موضع  این نظامنامه

10-5- تنظیم سیستم مالی و حسابداری مناسب در خصوص نگهداری حساب وجوه جمع آوری شده و حساب وام های پرادختی

10-6- تهیه وتنظیم صورت های مالی در پایان  هر سال و آرایه آن به هیأت امناء برای تصویب و تصمیم گیری های لازم

10-7- به منظور استفاده بهینه از وجوه دریافتی و دقت لازم در خصوص وجوه پرداختی ضرورت دارد مبلغ وام پرداختی به افراد مشمول این نظامنامه طی چند مرحله، به طور اقساط، به تدریج و متناسب با پیشرفت تحصیلی افراد ذینفع در هر ترم و دوره تحصیلی و تایید گزارش پیشرفت تحصیلی توسط کمیته اجرایی بالاخص کیفیت رشته تحصیلی،  دانشگاه و موسسه محل تحصیل، رتبه ورودی، تعداد واحدهای درسی، معدل ترم و یا دوره تحصیلی، مورد توجه کمیته اجرایی قرار گرفته و در پرداخت اقساط بعدی وام موردتوجه قرار گیرد.

ماده11: دارایی های گروه های اولیه گروه فرهنگی بهنگام تشکیل و شروع به فعالیتآن مبلغ 720/000/000 ریال می باشد.

ماده12: برای نگهداری و جمع آوری وجوهات دریافتی از شرکت های موسسات و افراد خیر حسابی به نام سه نفر ازاعضای کمیته اجرایی در یکی از بانک های کشور افتتاح و هر گونه پرداختی از حساب یاد شده با امضای مشترک دو عضو از سه عضو امکان پذیر خواهد بود.

ماده13: در خصوص چگونگی مبلغ وام های پرداختی به افراد شمول این نظامنامه و همچنین شرایط وام گیرندگان، حداقل و حداکثر مبلغ وام، نحوه بازپرداخت، تضمین وام های پرداختی و ... و هرگونه ضوابط و مقررات اجرایی لازم در این زمینه، آیین نامه اجرایی توسط کمیته اجرایی تهیه و تدوین و پس از تایید و امضای رئیس هیأت مدیره و دو نفر از اعضای هیأت مدیره قابل اجرا خواهد بود.

ماده14: کمیته اجرایی در صورت ضرورت می تواند از افراد خیر، معتمد و ساکن در محل در خصوص بررسی و احراز شرایط وام گیرندگان از افراد مورد اشاره به عنوان مددکار فرهنگی و اجتماعی استفاده نماید.

 

منتظر پیشنهاد شما در رابطه با آیین نامه گروه فرهنگی انارک هستیم.

11

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.