11
چهارشنبه 25 اسفند 1395


در محل شرکت توسعه عمران انارک راس ساعت ٩:٠٠ صبح

با حضور تعدادی از اعضاء  برگزار شد و موارد ذیل بررسی گردید:

         چنیه سازی دیوارهای کوچه باغ ها

         راه های تقویت سرمایه گذاری جهت خرید سهام  یک شرکت فعال

         پیگیری برخی از امور در حال انجام در شهر انارک

         برنامه ریزی بایت جلسه با مسولین شهری در انارک

نحوه تشویق و قدردانی که آموزگارن و دانش اموزان ممتاز در ثلث اول مدارس انارک

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.