11
چهارشنبه 25 اسفند 1395


بعد از جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن، بلافاصله اعضاء هیات مدیره جدید، راس ساعت ١٧:٠٠ در محل شرکت باریت تشکیل جلسه داد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

         مقرر گردید یک حساب بانکی مشترک با امضای خزانه دار و مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره افتتاح گردد.

         جهت کارت عضویت اعضاء کارت عضویت طراحی و چاپ گردد.

         برگزاری جلسات با حضور اعضاء در هر ماه حداقل یکبار.

         پیگیری جلسه گردهمایی عمومی همشهریان در تاریخهای پیشنهادی ١٤/٦/٩٥ و یا ١٦/٦/٩٥ .

         چاپ سربرگ و رسیدمالی انجمن

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری است.